Motivácia

Nanotechnológie vzhľadom na ich vysokú pridanú hodnotu sú považované za strategické technológie budúcnosti. Výskum v oblasti nových materiálov, molekulárnej elektroniky, fotoniky a biofotoniky sú tiež v súlade s prioritami EÚ a Dlhodobým zámerom štátnej vednej politiky SR do r. 2015 v oblastiach:

  • progresívne materiály a technológie,
  • znalostné technológie s podporou IKT, 
  • zdravie a kvalita života,
  • ochrana životného prostredia

V súlade s Operačným programom Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji sleduje projekt užšiu integráciu a podporu excelentných výskumno-vzdelávacích tímov v rámci Bratislavského kraja, zameraných na nanotechnológie, molekulárnu elektroniku a biofotoniku, ktoré patria medzi najperspektívnejšie smery rozvoja vedy a techniky v 21. storočí.

Zvýšením kvality infraštruktúry centra sa podporí koncentrácia unikátnych technológií a diagnostických metód, rast výkonnosti a konkurencieschopnosti vedecko-výskumnej základne v Bratislavskom kraji v oblasti nanotechnológií a príbuzných odborov. Tým sa súčasne vytvárajú podmienky pre začlenenie centra do nadregionálnych a medzinárodných sietí pre spoluprácu vo výskume, vývoji a v inováciách, a tiež pre podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou. Zavedenie nových inovatívnych technológií vytvorí podmienky pre vznik inovatívnych malých a stredných podnikov a tým zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.